Świadczeniach 500+  w okresie zasiłkowym 2018/2019
Od 1 sierpnia rodzice i opiekunowie składają  wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy.
W przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci prawo do świadczenia 500+ zostało uzależnione od ustalenia alimentów od drugiego rodzica. Zmiana ma zachęcać do składania przez obywateli oświadczeń zgodnych ze stanem faktycznym.
Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Nadal jest to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka, z kryterium dochodowym (800 lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie, w której jest wychowywane dziecko niepełnosprawne) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko.
Deklaracja stanu faktycznego
Ze względu na występujące wcześniej przypadki deklarowania samotnego wychowywania dzieci niezgodnie ze stanem faktycznym została wprowadzona zasada, że prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica.
Sprawdzone rozwiązanie
To rozwiązanie nie jest jednak nowe. Funkcjonuje bowiem już od 12 lat w odniesieniu do zasiłku rodzinnego. Tu również warunkiem otrzymania wsparcia jest ustalenie alimentów na dziecko od drugiego rodzica. Oznacza to, że rodzice samotnie wychowujący dzieci, którzy otrzymują obecnie zasiłki rodzinne, spełnią także warunek ustalenia alimentów wprowadzany przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego.
Kogo to dotyczy?
Obowiązek ustalenia alimentów od drugiego rodzica dotyczy wszystkich samotnych rodziców starających się o 500+. Nie ma tu znaczenia, czy wnioskodawca ubiega się o świadczenie na pierwsze czy na drugie i kolejne dzieci.
Konkubinaty i rodziny patchworkowe
W przypadku gdy osoba wnioskująca o świadczenie 500+ podaje w składzie rodziny partnera, z którym wychowuje chociaż jedno wspólne dziecko, wymóg ustalenia alimentów nie obowiązuje. W takim przypadku partner jest bowiem traktowany tak samo jak małżonek. Podobne zasady dotyczą tzw. rodzin patchworkowych.
Obowiązek ustalenia alimentów od drugiego rodzica zachodzi jednak wtedy, gdy osoba wnioskująca o świadczenie 500+ wychowuje dzieci z poprzedniego związku i tworzy związek z nowym partnerem, z którym nie ma jednak wspólnego dziecka.
 Jakie przedstawić dokumenty?
W myśl nowych przepisów rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał dołączyć do wniosku o świadczenie 500+ pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica.
Chodzi tu o: odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem bądź o umowę o alimenty w formie aktu notarialnego, w której dłużnik poddaje się egzekucji po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności nadawaną przez sąd.
3 miesiące na uzupełnienie wniosku
Jeśli do wniosku nie zostanie dołączony ww. tytuł wykonawczy ustalający alimenty na dziecko od drugiego rodzica, gminny organ właściwy przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
W przypadku gdy wniosek zostanie uzupełniony o brakujący dokument w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.
Bieg 3-miesięcznego terminu ulegnie zawieszeniu w razie niedostarczenia przez osobę samotnie wychowującą dziecko tytułu wykonawczego z uwagi na to, że sąd wydał postanowienie w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty (takie rozstrzygnięcie sąd jest możliwe w przypadku wystąpienia przez osobę ubiegającą się
o alimenty z wnioskiem do sądu o zabezpieczenia powództwa o alimenty). Bieg terminu ulegnie zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego. Po dostarczeniu wymaganego tytułu wykonawczego świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, od którego drugi z rodziców został zobowiązany do zapłaty alimentów.
Powyższe rozwiązanie zapewnia czas na dostosowanie się do nowych wymogów ustawowych.
Większe bezpieczeństwo
Samotny rodzic powinien zadbać o alimenty na dziecko od drugiego rodzica nie tylko ze względu na możliwość otrzymania świadczenia wychowawczego 500+ lub zasiłku rodzinnego. Posiadanie tytułu wykonawczego daje poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość sądowej egzekucji należności, jeśli rodzic nie wywiązuje się ze zobowiązań. Alimenty należy egzekwować, zaś tych, którzy uchylają się od ich płacenia, pociągać do odpowiedzialności. Trzeba bowiem pamiętać, że podstawowym obowiązkiem rodzica jest utrzymywanie dziecka.
 Wyjątek od reguły
Wymóg ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców nie ma zastosowania do tych sytuacji, w których z przyczyn obiektywnych ustalenie alimentów byłoby niemożliwe. Będzie tak na przykład wtedy, gdy drugi z rodziców nie żyje lub gdy ojciec dziecka jest nieznany, a także wówczas, gdy sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka albo gdy dziecko – zgodnie z orzeczeniem sądu – jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców (rozwiedzionych, żyjących w separacji lub rozłączeniu), sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.
 
Świadczenia Wychowawcze (500 plus)
Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.
 
Kto otrzyma świadczenie?
Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z ustawą, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z kilkorgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.
Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Czy każda rodzina ma prawo do  wsparcia?
Świadczenie przysługuje bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).
 
Jak załatwić formalności 
Wniosek o  świadczenie składa się raz do roku. Okresy świadczeniowe trwają od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Wnioski można złożyć przez Internet za pomocą portalu EMP@TIA (www.empatia.mpips.gov.pl), PUE ZUS (https://pue.zus.pl), bankowość elektroniczną (w przypadku banków, które udostępnią wniosek) lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej.
Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając  do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.
 
Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia  prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2018/2019 jest rok 2017 z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego.
Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia  prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2020 jest rok 2018 z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego.
 
Wymagane dokumenty dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze.
Dokumenty dotyczące wnioskodawcy:
a) Potwierdzenie tożsamości –  dokument tożsamości ze zdjęciem do wglądu pracownika.
b) w przypadku wnioskodawcy:
opiekuna prawnego – orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego
opiekuna  faktycznego  – zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka.
c) w przypadku rodzica:
1.    kawalera/panny oraz żonaty/zamężna – brak dokumentu
2.    będącego w separacji – prawomocny wyrok sądu orzekający separację
3.    rozwiedzionego/ej – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód
4.    wdowy/wdowca – akt zgonu współmałżonka

W przypadku, gdy osoba  ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku  dołącza odpowiednio:

  1. oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu – ZSW – 01 wypełnia wnioskodawca za siebie lub członka swojej rodziny
  2. w przypadku prowadzenia przez członka rodziny działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, zawierającego informacje odpowiednio o:
·         formie opłacanego podatku,
·         wysokości przychodu,
·         stawce podatku,
·         wysokości opłaconego podatku
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalony jest prawo do świadczenia wychowawczego
  1. inne dokumenty wymagane do ustalenia dochodu :
·         zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy na który ustalane jest prawo – wypełnia wnioskodawca za siebie lub członka swojej rodziny – załącznik ZSW-03
·         umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
·         umowę o wniesieniu wkładów gruntowych − w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
·         odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
·         przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
·         w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne całkowitej lub
częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
      – jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą – informację właściwego sądu lub właściwej     instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku  z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
  1. w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość (zgodnie z TABELKĄ umieszczoną niżej).
 
TABELKA Z DOKUMENTAMI DOTYCZĄCYMI DOCHODU UTRACONEGO I UZYSKANEGO
W przypadku okresu 2018/2019 należy dołączyć:
·         dokumenty dotyczące utraty dochodu odpowiednio za 2017 r.
·         dokumenty dotyczące nabycia dochodu odpowiednio za 2017,2018 r.
W przypadku okresu 2019/2020 należy dołączyć:
·         dokumenty dotyczące utraty dochodu odpowiednio za 2018 r.

 

·         dokumenty dotyczące nabycia dochodu odpowiednio za 2018,2019 r.
Rodzaj utraty dochodu
Wymagane dokumenty
uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego
zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego z podaniem okresu urlopu;
pit-11
        utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla
bezrobotnych
     decyzja/zaświadczenie z PUP
 Pit-11
utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
świadectwo pracy
umowa zlecenie, umowa o dzieło, itp. lub zaświadczenie pracodawcy;
Pit-11
utrata zasiłku przedemerytalnego
utrata świadczenia przedemerytalnego
utrata nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego
utrata emerytury
utrata renty
utrata renty rodzinnej
utrata renty socjalnej
decyzja/zaświadczenie ZUS (okres)
Pit-11A
wyrejestrowanie pozarolniczej działalności
gospodarczej
zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Pit -36
w przypadku zawieszenia – zaświadczenie z  ZUS o podlegania ubezpieczeniu społecznemu w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem;
§ utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń
§ akt zgonu
utrata zasiłku chorobowego
utrata świadczenia rehabilitacyjnego
utrata zasiłku macierzyńskiego
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
decyzja/ zaświadczenie ZUS (okres) wraz z dokumentem potwierdzającym utratę zatrudnienia
(np. świadcetwo pracy)
Pit-11A
utrata świadczenia rodzicielskiego
§ decyzja/zaświadczenie (okres)
utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
decyzja/zaświadczenie KRUS (okres)
Rodzaj uzyskania dochodu
Wymagane dokumenty
zakończenie urlopu wychowawczego
zaświadczenie pracodawcy o zakończeniu urlopu wychowawczego z podaniem okresu urlopu
pit 11
zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
dochód został osiągnięty
uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
decyzja/zaświadczenie z PUP o uzyskanym zasiłku
lub stypendium.
pit 11
zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
dochód został osiągnięty
uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
umowa o pracę/zlecenie/dzieło/itp.
pit 11
zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
dochód został osiągnięty
uzyskanie zasiłku przedemerytalnego
świadczenia przedemerytalnego
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
emerytury
renty
renty rodzinnej
renty socjalnej
decyzja/zaświadczenie z ZUS (okres)
pit 11
zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
dochód został osiągnięty
rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej
wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej po okresie
zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
pit 11 ;
oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dochód
został osiągnięty
uzyskanie zasiłku chorobowego
świadczenia rehabilitacyjnego
zasiłku macierzyńskiego
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
decyzja/zaświadczenie ZUS (okres) wraz z
dokumentem potwierdzającym utratę zatrudnienia
(np. świadectwo pracy)
pit 11;
zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
dochód został osiągnięty
uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego
decyzja/zaświadczenie;
uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
decyzja/zaświadczenie KRUS(okres)
zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
dochód został osiągnięty.
WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W FORMIE KOPII (ORYGINAŁY DO WGLĄDU).
 
UWAGA!
Ośrodek jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną lub drogą pisemną, odpowiednio:
1.    informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego
2.    informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek
3.     informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności obejmującej następujące dane:
•    datę i rodzaj wydanego orzeczenia,
•    wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
•    datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
•    datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności,
•    okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.
WAŻNE!
W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Ośrodka Pomocy Społecznej, tut. Organ  będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.
500 plus a inne świadczenia dla rodzin?
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych
Pytania dotyczące projektu 500+
Szczegółowe wyjaśnienia odnośnie funkcjonowania programu Rodzina 500+ zamieszczone są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/. Pytania można kierować również do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej pod nr tel. 18 26 246 01 lub mailowo na adres: gopsochotnica@pro.onet.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Rodzina 500 plus” a praca za granicą
Rodzina 500 plus i świadczenia rodzinne w UE – ważna zmiana od 1 stycznia 2018 r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż z dniem 01-01-2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przekazane zostały wojewodom. W związku z powyższym w Wydziale Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie utworzony został Oddział Koordynacji Świadczeń:
·         infolinia ww. Oddziału tel. 12 430 29 73
·         formularz kontaktowy https://app.malopolska.uw.gov.pl/forms/Form/Wp
W przypadku zamieszkania całej rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do wszystkich świadczeń rodzinnych – również świadczenia wychowawczego 500+, zastosowanie będzie miało wyłącznie ustawodawstwo krajowe tego państwa. Wówczas świadczenia z Polski nie będą przysługiwały, ze względu na brak faktycznego miejsca zamieszkania na terytorium Polski (nie mylić z zameldowaniem). Dotyczy to zamieszkania obywateli polskich wraz z całą rodziną na terytoriach państw poza UE, np. USA, Kanada, jaki i państw UE, EOG np. Wielkiej Brytanii, Norwegii lub w Szwajcarii.
Posiadanie przez obywateli polskich faktycznego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia 500+ (art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).
W przypadku kiedy jeden bądź więcej członków rodziny mieszka lub pracuje za granicą, w państwach UE, EOG lub w Szwajcarii, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do wniosków mają zastosowanie unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Taki wniosek wraz z dokumentami gmina przekaże Wojewodzie w celu jego rozpatrzenia i ustalenia czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacja sytemu zabezpieczeń społecznych.